Quyết định 18/2009/QĐ-UBND

Quyết định 18/2009/QĐ-UBND về quy định việc cấp phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Số 18 2009 QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cần Thơ ngày 19 tháng 02 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VIỆC CẤP PHÉP XÂY DỰNG đối với công trình trạm THU PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 16 2005 NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Nghị định số 112 2006 NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16 2005 NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Thông tư liên tịch số 12 2007 TTLT-BXD-BTTTTngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định về việc cấp phép xây dựng đối với công trình xây dựng lắp đặt các trạm thu phát sóng thông tin di động sau đây gọi tắt là trạm BTS trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Điều 2. Đối tượng áp dụng Quy định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân có liên quan về đầu tư xây dựng lắp đặt các trạm BTS. Điều 3. Giải thích từ ngữ 1. Trạm BTS loại 1 là công trình xây dựng bao gồm nhà trạm và cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động được xây dựng trên mặt đất. 2. Trạm BTS loại 2 là cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động và thiết bị phụ trợ được lắp đặt trên các công trình đã được xây dựng. Điều 4. Các trạm BTS loại 1 khi xây dựng lắp đặt yêu cầu phải có giấy phép xây dựng 1. Các quận thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ. 2. Các thị trấn thuộc huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 3. Các khu vực được quy định tại Điều 5 của Quy định này. Điều 5. Các khu vực phải xin phép xây dựng đối với trạm BTS .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
52    111    3    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.