Quyết định số 37/2009/QĐ-TTg

Quyết định số 37/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20 gram do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 37 2009 QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 06 tháng 03 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ THƯ CƠ BẢN THƯ THƯỜNG TRONG NƯỚC ĐẾN 20 GRaM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viên thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 170 2003 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá Nghị định số 75 2008 NĐ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 170 2003 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá Căn cứ Nghị định số 157 2004 NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viên thông về bưu chính Căn cứ Nghị định số 31 2005 NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản thư thường trong nước đến 20 gram theo lộ trình như sau 1. Giai đoạn từ năm 2009 đến hết năm 2010 mức giá cước của một thư thường trong nước đến 20 gram là đồng. 2. Giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2012 mức giá cước của một thư thường trong nước đến 20 gram bằng 80 giá thành dịch vụ. 3. Giai đoạn sau năm 2012 mức giá cước của một thư thường trong nước đến 20 gram bằng giá thành dịch vụ. Điều 2. Mức giá cước quy định tại Điều 1 Quyết định này không bao gồm thuế giá trị gia tăng. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm 1. Quy định cụ thể mức giá cước tại khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Quyết định này. 2. Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp bưu chính phương pháp xác định giá thành dịch vụ hợp lý làm cơ sở xem xét quyết định giá cước dịch vụ thư

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
138    62    2    01-03-2024
168    3    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.