Thông tư số 04/2009/TT-BTTTT

Thông tư số 04/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông công ích | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 04 2009 TT-BTTTT Hà Nội ngày 11 tháng 03 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị đính số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 12 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 74 2006 QĐ-TTg ngày 07 04 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính QUY ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông công ích theo Chương trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 74 2006 QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2006. Điều 2. Chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông công ích áp dụng đối với các đối tượng sau 1. Các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị thành viên đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp viễn thông tại các địa phương có tham gia cung ứng dịch vụ viễn thông công ích. 2. Các Sở Thông tin và Truyền thông của các tỉnh thành phố có đơn vị hành chính cấp huyện xã thuộc vùng được cung ứng dịch vụ viễn thông công ích. 3. Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Điều 3. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ban hành. Điều 4. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông Chủ tịch Hội đồng quản lý Trưởng Ban Kiểm soát Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông có hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông công ích và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Thông tư này. . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Đức Lai FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Bieu .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.