Thông tư Số: 50/2009/TT-BTC

Thông tư Số: 50/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành căn cứ vào Luật Chứng khoán, Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ thông tin,. | BỘ TÀI CHÍNH Số 50 2009 TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 16 tháng 03 năm 2009 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 06 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 27 2007 NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính Căn cứ Nghị định số 118 2008 NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 27 2007 NĐ-CP ngày 23 02 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về nguyên tắc thủ tục tổ chức giao dịch điện tử trong hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến hoạt động trao đổi thông tin điện tử liên quan đến hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng lưu ký chứng khoán niêm yết chứng khoán hoạt động quản lý công ty chứng khoán công ty quản lý quỹ công ty đầu tư chứng khoán hoạt động công bố thông tin và các hoạt động khác liên quan đến thị trường chứng khoán theo quy định tại Luật Chứng khoán. 2. Đối tượng điều chỉnh Đối tượng điều chỉnh bao gồm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước UBCKNN Sở Giao dịch chứng khoán SGDCK Trung tâm Lưu ký chứng khoán TTLKCK tổ chức phát hành tổ chức niêm yết công ty chứng khoán công ty quản lý quỹ công ty đầu tư chứng khoán công ty đại chúng nhà đầu tư và các tổ chức trung gian khác lựa chọn giao dịch trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán bằng phương tiện điện tử. 3. Giải thích từ ngữ . Giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán là các giao dịch trong hoạt động dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán được thực hiện bằng phương tiện điện tử bao gồm hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng lưu ký chứng khoán niêm yết chứng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.