Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Số 18 2009 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nha Trang ngày 16 tháng 03 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 04 tháng 12 năm 2004 Căn cứ Quyết định số 93 2007 QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước địa phương Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 56 TTr-STTTT ngày 03 tháng 02 năm 2009 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ .QUYẾT ĐỊNH . Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa. Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện bản Quy chế đã được ban hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc các Sở Nội vụ Thông tin và Truyền thông thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ Tịch Trần Công Phàn QUY CHẾ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH KHÁNH HÒA Ban hành kèm theo Quyết định số 18 2009 QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục tiêu nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa 1. Mục tiêu a Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công dân khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. b Nâng cao chất lượng công vụ ý thức kỷ luật tinh thần và thái độ phục vụ của đội ngũ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.