Quyết định số 338/QĐ-BTTTT

Quyết định số 338/QĐ-BTTTT về việc đính chính lỗi chính tả trong Quyết định số 58/2008/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 338 QĐ-BTTTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 16 tháng 03 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH LỖI CHÍNH TẢ TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 58 2008 QĐ-BTTTT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17 2008 QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 Căn cứ Nghị định số 104 2004 NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Căn cứ Nghị định 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Đính chính lỗi chính tả trong Quyết định số 58 2008 QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2008 cua Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế báo cáo thông tin về các hoạt động chứng thực chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số như sau Tại Quy chế báo cáo thông tin về các hoạt động chứng thực chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số Điều 6 khoản 1 dòng thứ 2 từ dưới lên viết là Báo cáo thực hiện theo Mầu số 01 ban hành kèm theo Quy chế này . Nay sửa lại là Báo cáo thực hiện theo Mầu số 02 ban hành kèm theo Quy chế này . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin Chánh Văn phòng Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận - Như Điều 2 - PTTg CP Nguyễn Thiện Nhân để b c - Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT - Ban Chỉ đạo CNTT cơ quan Đảng - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc CP - Uỷ ban nhân dân các tỉnh TP trực thuộc TW - Đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ ngành - Sở TT TT các tỉnh TP trực thuộc tW - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp - TTĐT Công báo - Bộ TT TT Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.