Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành qui định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh | UY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Số 22 2009 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Kon Tum ngày 18 tháng 03 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11năm 2005 Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước Căn cứ Quyết định số 246 2005 QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Căn cứ Quyết định số 43 2008 QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Căn cứ Chỉ thị số 34 2008 CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 82 TTr-STTTT ngày 05 tháng 3 năm 2009 về việc Phê duyệt Quyết định ban hành Qui định về quản lý sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui định về việc quản lý sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 25 2005 QĐ-UBND ngày 17 6 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Các ông bà Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Thủ trưởng các Sở Ban Ngành Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện thị xã và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.