Nghị định số 28/2009/NĐ/CP: Quy định cử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử Internet

Nghị định số 28/2009/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet do Chính phủ ban hành. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001, Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006, Luật Báo chí ngày 28/12/1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999. | CHÍNH PHỦ Số 28 2009 NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 03 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ CUNG CẤP SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999 Căn cứ Luật Xuất bản ngày 14 tháng 12 năm 2004 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông NGHỊ ĐỊNH Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định hành vi vi phạm hình thức mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên Internet. 2. Vi phạm hành chính trong hoạt động quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet sau đây gọi tắt là vi phạm hành chính về Internet là hành vi cố ý hoặc vô ý của cá nhân cơ quan tổ chức sau đây gọi chung là cá nhân tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong hoạt động quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính. 3. Các hành vi vi phạm hành chính trong việc cung cấp hoặc sử dụng các dịch vụ ứng dụng chuyên ngành trên Internet được áp dụng theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Tổ chức cá nhân Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính về Internet thì bị xử phạt theo quy .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
85    99    1    22-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.