Thông tư số 09/2009/TT-BTTTT

Thông tư số 09/2009/TT-BTTTT quy định về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 09 2009 TT-BTTTT Hà Nội ngày 24 tháng 03 năm 2009 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH VÀ CÔNG BỐ SỰ PHÙ HỢP đối với công trình kỹ thuật CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viên thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 160 2004 NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viên thông về Viên thông Căn cứ Nghị định số 127 2007 NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ QUY ĐỊNH Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này điều chỉnh các hoạt động về kiểm định công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông. Việc quản lý đầu tư xây dựng công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông được thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan. 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với chủ đầu tư chủ sở hữu chủ quản lý sử dụng công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông sau đây gọi chung là doanh nghiệp . Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông sau đây gọi là công trình viễn thông là tập hợp các thiết bị hệ thống thiết bị viễn thông liên kết với nhau theo thiết kế và nguồn điện hệ thống chống sét tiếp đất linh kiện phụ kiện kèm theo. 2. Thiết bị viễn thông là các phương tiện kỹ thuật bao gồm phần cứng và phần mềm được dùng để thiết lập mạng viễn thông cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông. 3. Hệ thống thiết bị .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.