Thông tư số 08/2009/TT-BTTTT

Thông tư số 08/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 08 2009 TT-BTTTT Hà Nội ngày 24 tháng 03 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ HỢP quy BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viên thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 24 2004 NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viên thông về tần số vô tuyến điện Căn cứ Nghị định số 160 2004 NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viên thông về Viên thông Căn cứ Nghị định số 127 2007 NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Căn cứ Nghị định số 132 2008 NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ QUY ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy . Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2009 và thay thế Quyết định số 46 2006 QĐ-BBCVT ngày 03 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành Danh mục sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính Viễn thông bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn . Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Giám

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.