Thông tư số 11/2009/TT-BTTTT

Thông tư số 11/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 11 2009 TT-BTTTT Hà Nội ngày 24 tháng 03 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG BẮT BUỘC CÔNG BỐ SỰ PHÙ HỢP BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viên thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 160 2004 NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viên thông về Viên thông Căn cứ Nghị định số 127 2007 NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ QUY ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp . Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 6 2009 thay thế Quyết định số 26 2008 QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tổng Giám đốc Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận - Như Điều 3 - Văn phòng Chính phủ - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc CP - UBND các tỉnh TP trực thuộc Trung ương - Bộ trưởng và các Thứ trưởng - Các doanh nghiệp viễn thông và CNTT - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp - TTĐT công báo - Lưu VT KHCN. Nguyễn Thành Hưng DANH MỤC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG BẮT BUỘC CÔNG BỐ SỰ PHÙ HỢP Kèm theo Thông tư số 11 2009 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
170    72    2    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.