Thông tư số 12/2009/TT-BTTTT

Thông tư số 12/2009/TT-BTTTT về việc quy định nguyên tắc xác định lại vùng được cung ứng dịch vụ viễn thông công ích khi có sự thay đổi, điều chỉnh địa giới, đơn vị hành chính do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 12 2009 TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 3 năm 2009 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH LẠI VÙNG ĐƯỢC CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH KHI CÓ SỰ THAY ĐỔI ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 12 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Nghị định số 160 2004 NĐ-CP ngày 03 9 2004 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh bưu chính viễn thông về viễn thông Căn cứ Quyết định số 74 2006 QĐ-TTg ngày 7 4 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính QUY ĐỊNH Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng. Thông tư này quy định nguyên tắc xác định lại vùng được cung ứng dịch vụ viễn thông công ích khi có sự thay đổi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện xã theo các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều 2. Giải thích thuật ngữ. Trong văn bản này các thuật ngữ sau được hiểu như sau 1. Xã thuộc vùng công ích là xã thuộc vùng được cung ứng dịch vụ viễn thông công ích. 2. Huyện thuộc vùng công ích là huyện có 100 số xã thị trấn thuộc vùng công ích. 3. Huyện một phần thuộc vùng công ích là huyện vừa có xã thuộc vùng công ích vừa có xã không thuộc vùng công ích. 4. Xã đặc biệt khó khăn là xã hiện đang thuộc danh mục xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Điều 3. Nguyên tắc xác định lại huyện xã thuộc vùng công ích khi có sự thay đổi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện xã như sau 1. Trường hợp thành lập mới đổi tên đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm huyện quận thị xã thành phố trực thuộc tỉnh sau đây gọi chung là huyện . a Thành lập huyện mới từ một hoặc nhiều huyện thuộc vùng công ích thì .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.