Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg

Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 – 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 48 2009 QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 03 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2009 - 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010 gọi tắt là Kế hoạch với những nội dung chủ yếu sau A. MỤC TIÊU ĐẾN HẾT NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2015 I. MỤC TIÊU ĐẾN HẾT NĂM 2010 1. Nâng cao năng lực quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước a Hướng tới xây dựng các cơ quan điện tử - Bảo đảm trung bình 60 năm 2009 là 30 các thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương được đưa lên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử. - Tỷ lệ trung bình cán bộ công chức sử dụng thư điện tử cho công việc ở các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương là 80 năm 2009 là 70 Ủy ban nhân dân tỉnh là 60 năm 2009 là 50 trong đó các tỉnh miền núi tới cấp huyện là 30 năm 2009 là 20 . - Tỷ lệ Vụ Văn phòng Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương triển khai sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng là 90 năm 2009 là 80 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là 80 năm 2009 là 70 và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện là 50 năm 2009 là 30 . - Nâng tỷ lệ trung bình máy tính trên cán bộ công chức tại các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.