Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg

Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 50 2009 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 4 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NỘI DUNG SỐ VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Quyết đính của Thủ tướng Chính phủ số 51 2007 QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010 và số 56 2007 QĐ-TTg ngày 03 tháng 5 năm 2007 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam . Điều 2. Điều chỉnh thời hạn thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010 ban hành theo Quyết định số 51 2007 QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010 ban hành theo Quyết định số 56 2007 QĐ-TTg ngày 03 tháng 5 nam 2007 đến hết năm 2012. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2009. Điều 4. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Ban Bí thư Trung ương Đảng - Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ - VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng - HĐND UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng - Văn phòng Chủ tịch nước - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội - Văn phòng Quốc hội - Toà án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Kiểm toán Nhà nước - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia - Ngân hàng Chính sách Xã hội - Ngân hàng Phát triển Việt Nam -

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.