Thông tư số 71/2009/TT-BTC

Thông tư số 71/2009/TT-BTC hướng dẫn đặt hàng, quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2008 - 2010 do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 71 2009 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 07 tháng 4 năm 2009 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG LĨNH VỰC cung ỨNG DỊCH VỤ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TRỰC tuyến trên internet PHỤC VỤ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI CỦA TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 - Căn cứ Nghị định số 118 2008 NĐ-CP ngày 07 11 2008 của Chính phủ quy chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính - Căn cứ Nghị định số 09 2009 NĐ-CP ngày 06 02 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác - Căn cứ Nghị định số 31 2005 NĐ-CP ngày 11 3 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích - Căn cứ Quyết định số 256 2006 QĐ-TTg ngày 09 11 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu đặt hàng giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích - Căn cứ Quyết định số 133 2007 QĐ-TTg ngày 17 8 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục sản phẩm dịch vụ công ích - Thực hiện công văn số 5847 VPCP-KGVX ngày 04 9 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm đặt hàng Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC cung ứng dịch vụ phát thanh truyền hình trên mạng internet - Căn cứ Quyết định số 1956 2008 QĐ-BTTTTngày 30 12 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt kế hoạch cung ứng dịch vụ phát thanh truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Tài chính hướng dẫn việc đặt hàng quản lý tài chính đối với dịch vụ công ích phát thanh truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2008 - 2010 như sau I - QUY ĐỊNH CHUNG 1. Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện viết tắt là VTC là công ty nhà nước có nhiệm vụ thí điểm cung ứng dịch vụ phát thanh truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài đảm bảo đáp ứng yêu cầu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
316    34    2    29-11-2023
105    319    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.