Quyết định số 114/QĐ-UBDT

Quyết định số 114/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành “quy chế quản lý hoạt động của trang thông tin điện tử chương trình 135 ” | UỶ BAN DÂN TỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT --- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 114 QĐ-UBDT Hà Nội ngày 10 tháng 04 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG TRÌNH 135 BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC Căn cứ Nghị định số 60 2008 NĐ-CP ngày 09 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc Căn cứ Quyết định số 06 2007 QĐ-UBDTngày 12 10 2007 của Uỷ ban Dân tộc về việc ban hành Chiến lược truyền thông Chương trình 135 giai đoạn II Căn cứ Quyết định số 206 QĐ-UBDTngày 29 7 2008 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về việc phê duyệt dự án Trang thông tin điện tử chương trình 135 giai đoạn II Căn cứ Giấy phép số 28 GP-TTĐT ngày 04 8 2008 của Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp giấy phép cho Uỷ ban Dân tộc thiết lập trang tin điện tử Chương trình 135 trên Internet Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135 và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý hoạt động của Trang Thông tin điện tử Chương trình 135 . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Uỷ ban Giám đốc Trung tâm Thông tin Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135 và Thủ trưởng các cơ quan thường trực Chương trình 135 tại các tỉnh có trách nhiệm thi hành quyết định này. TRƯỞNG CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Hà Hùng QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHƯƠNG TRÌNH 135 Ban hành kèm theo Quyết định số 114 QĐ-UBDTngày 10 04 2009 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi đối tượng điều chỉnh 1. Quy chế này quy định về quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử Chương trình 135 của Uỷ ban Dân tộc trên mạng Internet sau đây gọi chung là Website 135 . 2. Quy chế này áp dụng đối với các Vụ đơn vị trực thuộc

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.