Thông tư số 14/2009/TT-BTTTT

Thông tư số 14/2009/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành để điều chỉnh một số quy định tại Quyết định 43/2008/QĐ-BTTTT ngày 17/7/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 14 2009 TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 4 năm 2009 THÔNG TƯ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH 43 2008 QĐ-BTTTT NGÀY 17 7 2008 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC KẾT NỐI NỘI TỈNH ĐỐI VỚI CUỘC LIÊN LẠC ĐƯỜNG DÀI LIÊN TỈNH VÀ LIÊN LẠC DI ĐỘNG GỌI CỐ ĐỊNH BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông - Căn cứ Quyết định số 39 2007 QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính viễn thông - Căn cứ Quyết định số 155 2008 QĐ-TTg ngày 1 12 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án điều chỉnh cước dịch vụ điện thoại cố định nội hạt - Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông QUY ĐỊNH Điều 1. Điều chỉnh một số quy định về cước kết nối đối với liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định tại Quyết định 43 2008 QĐ-BTTTT ngày 17 7 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông như sau 1. Cụm từ nội tỉnh trong Quyết định trên được thay bằng cụm từ nội hạt 2. Các quy định liên quan đến vùng nội hạt và thời gian điều chỉnh tại Điểm 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Quyết định 155 2008 QĐ-TTg ngày 1 12 2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt phương án điều chỉnh cước dịch vụ điện thoại cố định nội hạt. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều được bãi bỏ. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Viễn thông Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Tổng giám đốc Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ viễn thông và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ trưởng Lê Nam .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
52    66    1    19-04-2024
277    251    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.