Quyết định số 1840/QĐ-UBND

Quyết định số 1840/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÀ NỘI Số 1840 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 04 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRỰC THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và úy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Nghị quyết số 15 2008 QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan Căn cứ Thông tư liên tịch số 03 2008 TTLT-BTTTT-BNVngày 30 tháng 6 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dân chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc úy ban nhân dân cấp tỉnh Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc úy ban nhân dân cấp huyện Căn cứ Quyết định số 50 2008 QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của úy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 260 TT-STTTT ngày 01 tháng 4 năm 2009 về việc thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội cũ . Điều 2. Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch hoạt động theo quy định của pháp luật. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức biên chế của Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    439    2    20-06-2024
7    111    4    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.