Quyết định số 501/QĐ-BTTTT

Quyết định số 501/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hết hiệu lực pháp luật | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 501 QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 4 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BÂN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố 217 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Bưu chính Viễn thông và Tổng cục Bưu điện trước đây ban hành đã hết hiệu lực pháp luật. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực được ban hành kèm theo Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thủ trưởng cơ quan đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận - Như điều 3 - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc CP - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Toà án nhân dân tối cao - UBND tỉnh thành phố trực thuộc TW - Các doanh nghiệp BC VT và CNTT - Bộ trưởng các Thứ trưởng - Lưu VT PC 05 . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ trưởng Nguyễn Thành Hưng DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 501 QĐ - BTTTT QĐ-BTTTTngày 20 04 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông I. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH TT Hinh thức VB Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 1 Quyết định 397 1999 QĐ- CSBĐ 15 6 1999 Ban hành thể lệ Bưu phẩm bưu kiện 1999 2 Quyết định 921 2001 QĐ-TCBĐ 1 11 2001 QĐ sửa đổi bổ sung một số điều trong thể lệ Bưu phẩm bưu kiện 1999 3 Quyết định 58 2004 QĐ-bbcvT 29 11 2004 Ban hành Biểu mẫu báo cáo thống kê trong hoạt động bưu chính và chuyển phát thư 4 Quyết định 22 2007 QĐ-bbcvT 02 8 2007 v v dị ch vụ dành riêng cho bưu chính Việt Nam II. LĨNH .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    15    2    27-05-2022
97    20    2    27-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.