Quyết định số 518/QĐ-BTTTT

Quyết định số 518/QĐ-BTTTT về việc công nhận Công viên phần mềm Quang Trung là khu Công nghệ thông tin tập trung do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 518 QĐ-BTTTT Hà Nội ngày 21 tháng 04 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG LÀ KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP Trung BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 99 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu công nghệ cao Căn cứ Nghị định số 71 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 523 STTTT-CNTT ngày 09 tháng 4 năm 2009 và Giám đốc Công ty phát triển Công viên phần mềm Quang Trung Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 81 QTSC ngày 02 tháng 4 năm 2009 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công nhận Công viên phần mềm Quang Trung Quang Trung Software City - QTSC là khu Công nghệ thông tin tập trung. Giấy chứng nhận Khu Công nghệ thông tin tập trung của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được ban hành kèm theo Quyết định này. Điều 2. Các tổ chức cá nhân đầu tư và hoạt động trong Công viên phần mềm Quang Trung được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước áp dụng đối với Khu Công nghệ cao theo quy định của pháp luật về Khu công nghệ cao. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh Giám đốc Công ty phát triển Công viên phần mềm Quang Trung và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận - Như Điều 4 - Phó TTgCP .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    93    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.