Thông báo số 1668/TB/STC-THTK

Thông báo số 1668/TB/STC-THTK về việc triển khai áp dụng chuyển nhận văn bản qua mạng tin học do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành | UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1668 TB STC-THTK Hà Nội ngày 04 tháng 5 năm 2009 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG CHUYỂN NHẬN VĂN BẢN QUA MẠNG TIN HỌC Kính gửi - Các Phòng Ban thuộc Sở - Chi cục TCDN Chi cục QLCS - Trung tâm mua sắm tài sản công CT TNHH Nhà nước một TV XSKT Thủ Đô Trường Trung học kinh tế Hà Nội - Các phòng Tài chính - Kế hoạch. Thực hiện Quyết định số 48 2009 QĐ-TTg ngày 31 3 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 20092010 Chỉ thị số 17 2006 CT-UBND ngày 28 9 2006 của UBND Thành phố về giảm văn bản giấy tờ trong các cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ thị số 11 CT-UBND ngày 23 3 2009 của UBND Thành phố về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính. Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính và phòng Tài chính - Kế hoạch quận huyện. Đồng thời tiết kiệm thời gian chi phí công sức của cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ gửi nhận công văn. Sở Tài chính đã xây dựng chương trình phần mềm chuyển nhận văn bản tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng cho các Phòng Ban Đơn vị thuộc Sở các phòng Tài chính - Kế hoạch và lấy ý kiến về dự thảo Quy định thực hiện chuyển nhận văn bản qua mạng tin học của Sở Tài chính . Để tiến tới chính thức áp dụng chuyển nhận văn bản qua mạng tin học Sở Tài chính thông báo và yêu cầu các Phòng Ban Đơn vị thuộc Sở các phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai ngay việc áp dụng chuyển nhận văn bản qua mạng tin học từ ngày 15 5 2009 theo Dự thảo Quy định chuyển nhận văn bản qua mạng tin học Được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính và gửi cho các đơn vị kèm theo công văn số 1324 STC-THTK ngày 09 4 2009 của Sở cụ thể như sau 1 Sử dụng phần mềm chuyển nhận văn bản - Địa chỉ truy cập Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Hà Nội http .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    54    1    10-12-2023
80    35    1    10-12-2023
35    313    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.