Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định khu vực phải xin giấy phép xây dựng và thủ tục cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trong đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK Số 17 2009 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Buôn Ma Thuột ngày 12 tháng 05 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHU VỰC PHẢI XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG và thủ TỤC CẤP PHÉP XÂY DỰNG TRẠM THU PHÁT SÓNG THỐNG TIN DI ĐỘNG TRẠM BTS TRONG ĐỐ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định 12 2009 NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Thông tư liên tịch số 12 2007 TTLT BXD-BTTTTngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin Truyền thông hướng dẫn về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 12 TTr-STTTT ngày 21 tháng 4 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khu vực phải xin giấy phép xây dựng và thủ tục cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động trạm BTS trong đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Điều 2. Giao cho Sở Thông tin và Truyền thông Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo dõi kiểm tra và báo cáo kết quả với UBND tỉnh. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 24 2008 QĐ-UBND ngày 27 6 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định khu vực phải xin giấy phép xây dựng và thủ tục cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động trạm BTS trong đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông Xây dựng Chủ tịch UBND các huyện thị xã thành phố và Thủ trưởng các đơn vị tổ chức và cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này. . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận - Như Điều 3 - Văn phòng Chính phủ - Bộ TT TT - Bộ Xây dựng - TT Tỉnh ủy TT HĐND tỉnh - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - UBMTTQVN tỉnh - Chủ tịch các PCT UBND tỉnh - Vụ pháp chế - Bộ TT TT

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.