Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bến Tre | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Số 09 2009 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bến Tre ngày 14 tháng 5 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÂY DỰNG lắp đặt các trạm thu phát sóng thông tin di ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 12 2009 NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Thông tư liên tịch số 12 2007 TTLT BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dân về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xây dựng lắp đặt các trạm thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Điều 2. Giao cho Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. Điều 3. Các ông bà Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Giám đốc các sở Thông tin và Truyền thông Xây dựng Thủ trưởng các sở ngành có liên quan Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện thị xã và các doanh nghiệp tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng lắp đặt các trạm BTS trên địa bàn tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ban hành. . TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Bảo QUY ĐỊNH XÂY DỰNG LẮP ĐẶT CÁC TRẠM THU PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE Ban hành kèm theo Quyết định số 09 2009 QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy định này áp dụng việc xây dựng lắp đặt các trạm thu phát sóng thông tin di động dưới đây gọi tắt là trạm BTS trên địa bàn tỉnh Bến Tre phạm vi khu vực phải xin phép xây dựng và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng các trạm BTS trên địa .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.