Quyết định 913/QĐ-BTNMT

Quyết định 913/QĐ-BTNMT về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành | BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số 913 QĐ-BTNMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 18 tháng 05 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC côngnGhệ thông tin BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 25 2008 NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Cục Công nghệ thông tin là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có chức năng giúp Bộ trưởng quản lý chỉ đạo về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ tổ chức thực hiện các dịch vụ công về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật. 2. Cục Công nghệ thông tin có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cơ chế chính sách về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 2. Trình Bộ trưởng quy hoạch kế hoạch chương trình dự án đề án về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm quản lý nhà nước của Bộ. 3. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng trình Bộ trưởng quy định về cơ chế tài chính trong việc cung cấp thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ quy chế xây dựng quản lý khai thác và bảo trì cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường theo quy định. 4. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    433    1    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.