Thông tư số 97/2009/TT-BTC

Thông tư số 97/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 97 2009 TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 5 năm 2009 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN Căn cứ Nghị định số 60 2003 NĐ-CP ngày 06 6 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước Căn cứ Nghị định số 118 2008 NĐ-CP ngày 27 11 2008 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 43 2006 NĐ-CP ngày 25 4 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập Căn cứ Quyết định số 88 2008 QĐ-TTg ngày 04 7 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông như sau Điều 1. Quy định chung 1. Cục Tần số vô tuyến điện là cơ quan quản lý nhà nước do đặc thù về tổ chức và hoạt động được áp dụng cơ chế tài chính như đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động có tính đến các yếu tố về đầu tư chi thường xuyên lao động tiền lương theo Quyết định số 88 2008 QĐ-TTg ngày 04 7 2008 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính của Cục Tần số vô tuyến điện phải đảm bảo các mục tiêu yêu cầu sau - Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao - Chủ động trong sử dụng nguồn tài chính được giao tiết kiệm hiệu quả chống lãng phí tạo điều kiện đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động chuyên môn - Thúc đẩy việc sắp xếp tổ chức bộ máy xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong sạch vững mạnh có trình độ chuyên môn cao trao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho thủ trưởng đơn vị trong tổ chức công việc sử dụng lao động và sử dụng các nguồn lực tài chính - Thực hiện công khai dân chủ theo quy định của pháp luật bảo đảm quyên lợi hợp pháp của cán bộ công chức. 3.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    58    2    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.