Quyết định số 2420/QĐ-BCT

Quyết định số 2420/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành kế hoạch cung cấp trực tuyến dịch vụ công do Bộ Công thương quản lý | BỘ CÔNG THƯƠNG Số 2420 QĐ-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 21 tháng 05 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CUNG CẤP TRỰC tuyến dịch vụ công do bộ CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189 2007 NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Căn cứ Quyết định số 94 2006 QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 Căn cứ Quyết định số 222 2005 QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 -2010 Căn cứ Quyết định số 49 2008 QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế cung cấp trực tuyến các dịch vụ công do Bộ Công Thương quản lý Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cung cấp trực tuyến dịch vụ công do Bộ Công Thương quản lý. Điều 2. Giao Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch Văn phòng Bộ và các đơn vị có tên trong Kế hoạch triển khai cung cấp trực tuyến các dịch vụ công theo đúng tiến độ đã được phê duyệt tại Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 4. Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin Chánh Văn phòng Bộ Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận - Như Điều 4 - Bộ trưởng các Thứ trưởng - Các Vụ KH HTQT CNNg CNN XNK TTTN - Các Cục ĐTĐL QlCT XTTM ATMT HC - Lưu VT TMĐT. Lê Danh Vĩnh KẾ HOẠCH CUNG CẤP TRỰC TUYẾN DỊCH VỤ CÔNG DO BỘ CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ kèm theo Quyết định số 2420 QĐ-BCT ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Bộ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
201    72    3    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.