Quyết định số 671/QĐ-BTTTT

Quyết định số 671/QĐ-BTTTT về việc đính chính lỗi chính tả trong Thông tư số 15/2009/TT-BTTTT ngày 4 tháng 5 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 671 QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 05 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH LỖI CHÍNH TẢ TRONG THÔNG TƯ SỐ 15 2009 TT-BTTTT NGÀY 4 THÁNG 5 NĂM 2009 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17 2008 QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 Căn cứ Nghị định số 104 2004 NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Căn cứ Nghị định 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Đính chính lỗi chính tả trong Thông tư số 15 2009 TT-BTTTT ngày 4 tháng 5 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tổ chức Liên hoan phát thanh truyền hình như sau Tại Thông tư số 15 2009 TT-BTTTT ngày 4 tháng 5 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tổ chức Liên hoan phát thanh truyền hình Điều 2 khoản 4 dòng thứ 4 từ trên xuống viết là . quy định tại điểm a điểm b khoản 2 mục I . Nay đính chính lại là . quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều 2 Chương I . Điều 15 dòng thứ 15 từ trên xuống viết là . quy định tại mục 2 Thông tư này . Nay đính chính lại là . quy định tại Điều 4 Chương II của Thông tư này . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Chánh Văn phòng Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ trưởng Nơi nhận - Như Điều 2 - Thủ tướng Chính phủ - VP Trung ương và các Ban Đảng - VP Quốc hội và các UB của Quốc hội - VP Chủ tịch nước VP Chính phủ - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ - UBND và Sở TTTT các tỉnh thành phố trực thuộc TW - Các Đài phát .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.