Thông tư số 17/2009/TT-BTTTT

Thông tư số 17/2009/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÔNG NAM --- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 17 2009 TT-BTTTT Hà Nội ngày 27 tháng 05 năm 2009 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 65 2008 QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 157 2004 NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông về bưu chính Căn cứ Nghị định số 31 2005 NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 256 2006 QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế đấu thầu đặt hàng giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích Căn cứ Quyết định số 65 2008 QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính QUY ĐỊNH Điều 1. Dịch vụ bưu chính công ích Dịch vụ bưu chính công ích gồm dịch vụ bưu chính phổ cập và dịch vụ bưu chính bắt buộc. 1. Dịch vụ bưu chính phổ cập là dịch vụ thư cơ bản có khối lượng đơn chiếc đến 02 ki-lô-gam kg . Trong Thông tư này dịch vụ thư cơ bản được hiểu là dịch vụ thư bao gồm cả bưu thiếp không có các yếu tố làm gia tăng giá trị của dịch vụ. Cụ thể a Dịch vụ thư cơ bản trong nước b Dịch vụ thư cơ bản quốc tế từ Việt Nam đi các nước c Dịch vụ thư cơ bản quốc tế từ các nước đến Việt Nam. 2. Dịch vụ bưu chính bắt buộc là dịch vụ bưu chính được cung cấp theo yêu cầu của Nhà nước nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh phục vụ công tác phòng chống thiên tai dịch bệnh mang tính khẩn cấp và các dịch vụ bưu chính bắt buộc khác theo quyết định của Thủ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.