Thông tư số 19/2009/TT-BTTTT

Thông tư số 19/2009/TT-BTTTT quy định về việc liên kết trong hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ Truyền thông Số 19 2009 TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 05 năm 2009 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LIÊN KẾT TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999 Căn cứ Nghị định số 51 2002 NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 cùa Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông QUY ĐỊNH Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này điều chỉnh hoạt động liên kết để thực hiện việc sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình mà trong đó quyền lợi của đối tác liên kết được trả bằng quyền lợi từ hoạt động quảng cáo tài trợ hoặc từ nguồn thu phí phát thanh truyền hình theo một phương thức nhất định khi phát sóng chính sản phẩm liên kết của đài phát thanh truyền hình. 2. Đối tượng áp dụng Đối tượng áp dụng của Thông tư này là các đài phát thanh đài truyền hình đài phát thanh - truyền hình sau đây gọi chung là đài phát thanh truyền hình các đối tác liên kết. Điều 2. Giải thích từ ngữ 1. Hoạt động liên kết trong sản xuất chương trình phát thanh truyền hình là hình thức hợp tác giữa một bên là đài phát thanh truyền hình với một bên là đối tác liên kết để tạo ra một phần hoặc toàn bộ sản phẩm liên kết. Thông tư này chỉ điều chỉnh các hoạt động liên kết được quy định tại khoản 1 Điều 1. 2. Đối tác liên kết trong sản xuất chương trình phát thanh truyền hình là tổ chức có tư cách pháp nhân có đăng ký kinh doanh đang hoạt động theo pháp luật Việt Nam tham gia hợp tác với các đài phát thanh truyền hình để tạo ra một phần hoặc toàn bộ sản phẩm liên kết. 3. Sản phẩm liên kết trong sản xuất chương trình phát .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    369    2    30-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.