Thông tư số 20/2009/TT-BTTTT

Thông tư số 20/2009/TT-BTTTT quy định về báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 20 2009 TT-BTTTT Hà Nội ngày 28 tháng 5 năm 2009 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ ĐIỀU TRA THỐNG KÊ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 157 2004 NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 65 2008 QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích QUY ĐỊNH Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn việc báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích để xác định sản lượng giá cước bình quân và mức độ sai khác của báo cáo thống kê. Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với Tổng công ty Bưu chính Việt Nam Bưu chính Việt Nam và các tổ chức cá nhân có liên quan đến việc báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Báo cáo thống kê là hình thức tổ chức thu thập thông tin thống kê dựa vào các báo cáo được lập theo kỳ hạn nhất định. 2. Điều tra thống kê là hình thức tổ chức thu thập thông tin thống kê dựa vào các cuộc điều tra được tiến hành theo kế hoạch nội dung và phương pháp quy định riêng cho mỗi cuộc điều tra. 3. Bưu cục ngoại dịch là địa điểm làm thủ tục hải quan đối với bưu phẩm bưu kiện xuất khẩu nhập khẩu và là nơi trao đổi các túi gói bưu phẩm bưu kiện quốc tế. Điều 4. Nguyên tắc xác định sản lượng và giá cước bình quân dịch vụ bưu chính công ích. 1. Sản lượng dịch vụ thư cơ bản trong nước và quốc tế đơn vị tính là cái được xác định dựa trên cơ sở tính toán số liệu từ báo cáo thống .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.