Quyết định số 911/QĐ-BKHCN

Quyết định số 911/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho Trang tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ trên mạng Internet | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 911 QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nAm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 05 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN MẠNG INTERNET BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 28 2008 NĐ-CP ngày 14 03 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 04 2007 của Chính phủ về ứng dụng Công nghệ Thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Căn cứ Quyết định số 2698 QĐ-BKHCN ngày 05 12 2008 về việc ban hành Quy chế Tổ chức quản lý và duy trì hoạt động Trang tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ trên Internet Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học tại Tờ trình số 11 TTr-TTTH ngày 27 5 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cung cấp thông tin cho Trang tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ trên mạng Internet website MOST . Điều 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Ban biên tập website MOST Giám đốc Trung tâm Tin học và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận - Như Điều 3 - Lưu VT TTTH. Nguyễn Quân QUY CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG INTERNET CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ban hành kèm theo quyết định số 911 QĐ-BKHCN ngày 29 5 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định chi tiết việc cung cấp và cập nhật thông tin cho Trang tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ trên mạng Internet sau đây gọi tắt là website MOST . 2. Quy chế này được áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ KH CN có trách nhiệm cung cấp và cập nhật thông tin cho website MOST theo Quy chế Tổ chức quản lý và duy trì hoạt động website MOST được ban hành kèm theo Quyết định số 2698 QĐ-BKHCN ngày 05 12 2008 của

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
209    125    2    01-03-2024
123    2    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.