Quyết định số 698/QĐ-TTg

Quyết định số 698/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 698 QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 06 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂNLỰC công NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Quyết định số 246 2005 QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 1. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin sau đây viết tắt là CNTT là yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết định đối với việc phát triển và ứng dụng CNTT. Phát triển nguồn nhân lực CNTT phải đảm bảo chất lượng đồng bộ chú trọng tăng nhanh tỷ lệ nguồn nhân lực có trình độ cao. 2. Phát triển nguồn nhân lực CNTT phải gắn kết chặt chẽ với quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo đặc biệt là đổi mới giáo dục đại học. Đổi mới cơ bản và toàn diện đào tạo nhân lực CNTT theo hướng hội nhập và đạt trình độ khu vực và quốc tế tạo được chuyển biến cơ bản về chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển CNTT của đất nước của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 3. Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế phát huy mọi nguồn lực trong nước và thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài cho phát triển nguồn nhân lực CNTT. 4. Xác định rõ quy mô cơ cấu chương trình đào tạo công tác biên soạn cung cấp giáo trình tài liệu phục vụ đào tạo ở các cấp học trình độ đào tạo tuyển sinh đáp ứng theo nhu cầu của xã hội và của thị trường trong nước và ngoài nước. Lấy năng suất chất lượng và hiệu quả lao động của người học khi tốt nghiệp làm việc tại các cơ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
42    61    3    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.