Chỉ thị số 01/CT-BTP

Chỉ thị số 01/CT-BTP về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tư pháp giai đoạn 2009-2010 do Bộ Tư pháp ban hành | BỘ TƯ PHÁP Số 01 CT-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 6 năm 2009 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2009-2010 Trong thời gian qua Bộ Tư pháp đã đề ra và chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Ngành các tiện ích của công nghệ thông tin đã từng bước phát huy hiệu quả góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao gia tăng cơ hội tiếp cận thông tin cho người dân tổ chức doanh nghiệp. Tuy vậy trước những yêu cầu nhiệm vụ mới mà quá trình cải cách hành chính cải cách tư pháp xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam đang đặt ra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Ngành đang bộc lộ một số hạn chế bất cập chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ như việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa thực sự bám sát các yêu cầu cải cách hành chính hiệu quả sử dụng hệ thống mạng nội bộ thư điện tử công cụ tìm kiếm khai thác thông tin chưa tương xứng với tiềm năng của cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng như yêu cầu công việc việc sử dụng văn bản điện tử trong quản lý điều hành chưa triệt để việc xây dựng triển khai các phần mềm ứng dụng chưa đồng bộ trong toàn Ngành cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong ứng dụng công nghệ thông tin còn lúng túng thiếu thống nhất hiệu quả chưa cao trình độ tin học nhận thức về vai trò quan trọng của công nghệ thông tin tính chủ động trong ứng dụng các tiện ích của công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn của một bộ phận cán bộ công chức còn hạn chế nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin còn thiếu việc cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp còn chưa kịp thời đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến mới được cung cấp chủ yếu ở mức độ 1. Để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 4 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Chỉ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.