Quyết định số 778/QĐ-BTTTT

Quyết định số 778/QĐ-BTTTT về việc bổ sung cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 778 QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 16 2008 QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chứuc của Trung tâm Thông tin Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập các Phòng trên cơ sở tách Phòng Tin học thuộc Trung tâm Thông tin - Phòng Quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông - Phòng Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin - Trang Thông tin điện tử Giám đốc Trung tâm Thông tin quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ quyền hạn và mối quan hệ công tác của các Phòng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . BỘ TRƯỞNG Nơi nhận - Như điều 3 - Bộ trưởng và các Thứ trưởng - Lưu VT TCCB. Lê Doãn .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.