Quyết định số 594/QĐ-TCT

Quyết định số 594/QĐ-TCT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Thuế | BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ Số 594 QĐ-TCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 6 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH THUẾ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67 2006 QH11 ngày 29 6 2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Căn cứ Quyết định số 76 2007 QĐ-TTg ngày 28 5 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 4 2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước Căn cứ yêu cầu thực hiện chương trình cải cách và hiện đại hoá ngành thuế tăng cường hiệu lực hiệu quả hoạt động của ngành thuế và nâng cao trình độ sử dụng công cụ tin học của cán bộ công chức ngành Thuế Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Cục trưởng Cục ứng dụng Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Thuế. Điều 2. Cục trưởng cục ứng dụng Công nghệ thông tin có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện quy chế và báo cáo Tổng cục Trưởng điều chỉnh Quy chế cho phù hợp với thực tế và các yêu cầu thay đổi đáp ứng yêu cầu của chương trình cải cách hành chính và hiện đại hoá ngành Thuế. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông bà Trưởng ban và đơn vị tương đương thuộc cơ quan Tổng cục Thuế Cục trưởng Cục Thuế và Chi cục trưởng Chi cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . TỔNG CỤC TRƯỞNG Đặng Hạnh Thu QUY CHẾ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÀNH THUẾ Ban hành kèm theo Quyết định số 594 QĐ-TCTngày 10 tháng 6 năm 2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 1. Quy chế này quy định về nguyên tắc chế độ trách nhiệm của cơ quan đơn vị công chức viên chức ứng dụng công nghệ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.