Quyết định số 1321/QĐ-TTCP

Quyết định số 1321/QĐ-TTCP về việc ban hành Quy chế quản lý Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành | THANH TRA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1321 QĐ-TTCP Hà Nội ngày 19 tháng 6 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ TỔNG THANH TRA Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 97 2008 NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Căn cứ Nghị định số 65 2008 NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ Xét đề nghị của Q. Giám đốc Trung tâm Thông tin QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng Tổng biên tập Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ và Thủ trưởng các cục vụ đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TỔNG THANH TRA Nơi nhận - Như Điều 2 - Lãnh đạo TTCP - Bộ TT và TT để phối hợp - Chánh thanh tra các bộ ngành địa phương - Lưu VT TCCB TtTT. Trần Văn Truyền QUY CHẾ QUẢN LÝ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ-TTCP ngày tháng năm 2009 của Tổng Thanh tra Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định về nội dung và việc tổ chức quản lý Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ sau đây gọi là Cổng thông tin . Điều 2. Đối tượng áp dụng Quy chế này áp dụng đối với Ban biên tập Cổng thông tin sau đây gọi là Ban biên tập các cục vụ đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Cổng thông tin điện tử Portal là trang thông tin điện tử trên Internet tích hợp các kênh thông tin các dịch

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
522    33    1    08-12-2023
230    68    6    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.