Quyết định số 1089/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1089/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin học | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nAm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1089 QĐ-BKHCN Hà Nội ngày 24 tháng 06 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 28 2008 NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin học trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01 2004 QĐ-BKHCN ngày 29 4 2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin học bãi bỏ những quy định trái với Quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Giám đốc Trung tâm Tin học và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận - Như Điều 3 - Lưu VT Vụ TCCB. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Quân ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC Ban hành kèm theo Quyết định số 1089 QĐ-BKHCN ngày 24 6 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chương 1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN Điều 1. Vị trí chức năng Trung tâm Tin học là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có chức năng giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật. Trung tâm Tin học có tên giao dịch bằng tiếng Anh là Information Communication Technology Center viết tắt là ICTC . Trung tâm Tin học là tổ chức sự nghiệp có thu và thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Trung tâm Tin học có tư cách pháp nhân có con dấu riêng được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động giao dịch theo quy định của pháp luật. Trung

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    64    1    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.