Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT

Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT quy định về quản lý thuê bao di động trả trước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 22 2009 TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 06 năm 2009 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUÊ BAO DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Bộ Luật Dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Luật An ninh Quốc gia đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Nghị định số 160 2004 NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông về viễn thông Căn cứ Nghị định số 142 2004 NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 2004 của Chính phủ quy định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính viễn thông và tần số vô tuyến điện Căn cứ Nghị định số 50 2009 NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc bổ sung Điều 12a Nghị định số 142 2004 NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính viễn thông và tần số vô tuyến điện Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông QUY ĐỊNH Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này điều chỉnh các hoạt động đăng ký lưu giữ và sử dụng các thông tin về nhân thân và số máy của cá nhân hoặc người đứng tên đại diện cho cơ quan tổ chức sử dụng dịch vụ thông tin di động mặt đất trả trước dịch vụ điện thoại trung kế vô tuyến trả trước sau đây gọi tắt là dịch vụ di động trả trước nhằm sử dụng khai thác hiệu quả tài nguyên viễn thông thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường viễn thông Việt Nam và đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong hoạt động viễn thông. Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với a Cơ quan nhà nước ở trung ương

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    37    2    23-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.