Quyết định số 1041/QĐ-TTg

Quyết định số 1041/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đảm bảo mạng lưới thông tin biển, đảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 1041 QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 07 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐẢM BẢO MẠNG LƯỚI THÔNG TIN BIỂN ĐẢO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viên thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 160 2004 NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viên thông về viên thông Căn cứ Nghị quyết số 27 2007 NQ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ TW ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 Căn cứ Quyết định số 137 2007 QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên biển Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Đề án đảm bảo mạng lưới thông tin biển đảo với các nội dung chủ yếu sau I. MỤC TIÊU 1. Phổ cập cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông phát thanh truyền hình đa dạng chất lượng cao cho các vùng biển đảo của Việt Nam. 2. Mở rộng vùng phủ sóng phát thanh truyền hình trên các vùng biển đảo của Việt Nam và ra quốc tế nhằm đảm bảo cung cấp cho mọi người dân các dịch vụ phát thanh truyền hình đa dạng phong phú đồng thời đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền đối ngoại của Đảng Nhà nước. 3. Tiếp tục thực hiện các mục tiêu đã đề ra tại Quyết định số 137 2007 QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên biển. II. CHỈ TIÊU 1. Đến năm 2015 phủ sóng di động hầu hết các đảo có người dân sinh sống thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đối với các tỉnh ven biển các doanh nghiệp viễn thông phấn đấu phủ sóng di động ra ngoài biển cách bờ trên 50 km Đối với các đảo có người dân sinh sống

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    190    3    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.