Quyết định số 1331/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1331/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác tài nguyên mạng máy tính của Bộ Khoa học và Công nghệ | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 1331 QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nAm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 23 tháng 07 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN MẠNG MÁY TÍNH CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Công nghệ Thông tin số 67 2006 QH11 ban hành ngày 29 06 2006 Căn cứ Nghị định 64 2007 NĐ-CP ngày 10 04 2007 của Chính phủ về ứng dụng Công nghệ Thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Căn cứ Nghị định số 28 2008 NĐ-CP ngày 14 03 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Căn cứ Chỉ thị số 34 2008 CT-TTg ngày 03 12 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học tại Tờ trình số 14 TTr-TTTH ngày 20 07 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và khai thác tài nguyên mạng máy tính của Bộ Khoa học và Công nghệ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các ông Giám đốc Trung tâm Tin học Chánh Văn phòng Bộ Thủ trưởng các đơn vị và các cán bộ công chức viên chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận - Các đơn vị như Điều 3 - Lưu VT TTTH. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Quân QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN MẠNG MÁY TÍNH CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ban hành kèm theo Quyết định số 1331 QĐ-BKHCN ngày 23 7 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định về việc quản lý và khai thác tài nguyên mạng máy tính của Bộ Khoa học và Công nghệ KH CN 2. Quy chế được áp dụng cho tất cả các đơn vị và các cán bộ công chức viên chức cá nhân thuộc Bộ KH CN tham gia quản lý và khai thác tài nguyên mạng máy tính của Bộ KH CN sau đây gọi tắt là mạng máy tính của Bộ . Điều 2. Mục đích yêu cầu 1. Nhằm tăng cường năng lực quản lý và khai thác tài nguyên mạng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    60    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.