Quyết định số 884/QĐ-TCT

Quyết định số 884/QĐ-TCT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quy trình Quản lý đăng ký và nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet của người nộp thuế | BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 884 QĐ-TCT Hà Nội ngày 31 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA MẠNG INTERNET CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ Căn cứ Luật quản lý thuế các Luật thuế Pháp lệnh thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51 2005 QH11 ngày 29 11 2005 của Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Căn cứ Nghị định 26 2007 NĐ-CP ngày 15 2 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Căn cứ Nghị định 27 2007 NĐ-CP ngày 23 2 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính Căn cứ Nghị định số 118 2008 NĐ-CP ngày 27 11 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Quyết định số 76 2007 QĐ-TTg ngày 28 5 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính và các văn bản quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế Cục Thuế và Chi cục Thuế Căn cứ Quyết định số 1830 QĐ-BTC ngày 29 7 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện thí điểm Người nộp thuế NNT nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Trưởng Ban Cải cách và Hiện đại hoá thuộc Tổng cục Thuế QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình Quản lý đăng ký và nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet của NNT. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trưởng các Ban và đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế Cục trưởng Cục Thuế tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận huyện thị xã thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận - Như Điều 2 - Lãnh đạo Bộ để báo cáo - Lãnh đạo Tổng cục Thuế để báo cáo - .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
132    3    1    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.