Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT

Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 26 2009 TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG TRUY CẬP THUẬN TIỆN ĐỐI VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Căn cứ Nghị định số 97 2008 NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin QUY ĐỊNH Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước nhằm tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân dễ dàng khai thác sử dụng thông tin. Việc cung cấp thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước trên trang thông tin điện tử phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Thông tư này áp dụng đối với các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan tổ chức sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh có trang thông tin điện tử sau đây gọi là cơ quan nhà nước . 2. Khuyến khích các cơ quan tổ chức không thuộc đối tượng áp dụng nêu trên vận dụng và thực hiện những quy định tại Thông tư này một cách phù hợp. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật không .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
92    99    5    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.