Thông tư số 27/2009/TT-BTTTT

Thông tư số 27/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ cố định và lưu động mặt đất (30 – 30000 MHz)” | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 27 2009 TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY HOẠCH KÊNH TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN CỦA VIỆT NAM CHO CÁC NGHIỆP VỤ CỐ ĐỊNH VÀ LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT 30 - 30000 MHZ BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 05 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 24 2004 NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông về tần số vô tuyến điện Căn cứ Nghị định số 187 2007NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 336 2005 QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch Phổ tần số vô tuyến điện quốc gia Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện QUY ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ cố định và lưu động mặt đất 30 - 30000 MHz . Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Thông tư này thay thế Quyết định số 1197 2000 QĐ-TCBĐ ngày 12 tháng 12 năm 2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc phê duyệt Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ cố định và lưu động mặt đất 30 - 30000 MHz . Điều 3. Chánh Văn phòng Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện Thủ trưởng cơ quan đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài tại Việt Nam sử dụng sản xuất nhập khẩu kinh doanh thiết bị vô tuyến điện để sử dụng tại Việt nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. . Nơi nhận - Như Điều 3 - Văn phòng Chính phủ - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc CP - UBND các Tỉnh TP trực thuộc TƯ - Ủy ban tần số VTĐ - Các Sở Thông tin và Truyền thông - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp - Công báo - Các doanh nghiệp BCVT - Website Chính phủ - Website Bộ Thông tin và .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    68    2    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.