Thông tư số 09/2009/TT-BTNMT

Thông tư số 09/2009/TT-BTNMT quy định về xây dựng và quản lý các chỉ thị môi trường quốc gia do Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường ban hành | BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số 09 2009 TT-BTNMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG và quản lý các chỉ thị môi trường quốc GIA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 25 2008 NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế QUY ĐỊNH Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này quy định việc xây dựng và quản lý các chỉ thị môi trường quốc gia. 2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở Trung ương và địa phương các tổ chức cá nhân có tham gia xây dựng chỉ thị môi trường lập báo cáo hiện trạng môi trường. Điều 2. Giải thích thuật ngữ 1. Chỉ thị môi trường là thông số cơ bản phản ánh các yếu tố đặc trưng của môi trường phục vụ mục đích đánh giá theo dõi diễn biến chất lượng môi trường lập báo cáo hiện trạng môi trường. 2. Bộ chỉ thị môi trường là tập hợp các chỉ thị môi trường. 3. Bộ chỉ thị môi trường đầy đủ là toàn bộ các chỉ thị môi trường được sử dụng khi có đầy đủ toàn diện các cơ sở dữ liệu về môi trường để xây dựng bộ chỉ thị này. 4. Bộ chỉ thị môi trường cơ bản là tập hợp các chỉ thị môi trường cơ bản được chọn lọc từ bộ chỉ thị môi trường đầy đủ. 5. Báo cáo hiện trạng môi trường bao gồm Báo cáo môi trường quốc gia Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh và Báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành lĩnh vực. 6. Mô hình DPSIR là mô hình mô tả mối quan hệ tương hỗ giữa Động lực - D phát triển kinh tế - xã hội nguyên nhân sâu xa của các biến đổi môi trường - Áp lực - P các nguồn thải trực tiếp gây ô nhiễm và suy thoái môi trường - Hiện trạng - S hiện trạng chất lượng môi trường - Tác động - I tác động của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe cộng đồng hoạt động .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
45    47    2    22-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.