Quyết định số 1111/QĐ-BTTTT

Quyết định số 1111/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hết hiệu lực pháp luật | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 1111 QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 08 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC pháp luật BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố 07 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Bưu chính Viễn thông trước đây ban hành đã hết hiệu lực pháp luật. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực được ban hành kèm theo Quyết định này . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thủ trưởng cơ quan đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ Trưởng Nơi nhận - Như Điều 3 - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - UBND tỉnh thành phố trực thuộc TW - Các doanh nghiệp BC VT và CNTT - Bộ trưởng các Thứ trưởng - Lưu VT PC 05 . Nguyễn Thành Hưng DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC pháp luật Ban hành kèm theo Quyết định số 1111 QĐ-BTTTT ngày 11 08 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông TT Hình thức VB Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thông tư 1 Thông tư 05 2004 TT- BBCVT 16 12 2004 Hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại tố cáo quy định tại Chương IV Nghị định số 55 2001 NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet 2 Thông tư 03 2006 TT- BBCVT 29 6 2006 Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư 05 2004 TT-BBCVT ngày 16 12 2004 về hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính về khiếu nại tố cáo quy .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    80    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.