Quyết định số 2371/QĐ-BGTVT

Quyết định số 2371/QĐ-BGTVT về việc đổi tên Trung tâm Tiếp nhận, truyền phát thông tin an ninh hàng hải thành Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành | BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT --- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 2371 QĐ-BGTVT Hà Nội ngày 12 tháng 08 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM TIẾP NHẬN TRUYỀN PHÁT THÔNG TIN AN NINH HÀNG HẢI THÀNH TRUNG TÂM THÔNG TIN AN NINH HÀNG HẢI TRỰC THUỘC CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51 2008 NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải Căn cứ Quyết định số 26 2009 QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải Căn cứ Quyết định số 125 2004 QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố tiếp nhận truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải Căn cứ Quyết định số 11 2009 QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 125 2004 QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố tiếp nhận truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tại Công văn số 1069 CHHVN-TCCB ngày 1 tháng 6 năm 2009 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Đổi tên Trung tâm Tiếp nhận truyền phát thông tin an ninh hàng hải thành Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam. Điều 2. Cục trưởng Hàng hải Việt Nam quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải theo quy định của pháp luật. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều không có hiệu lực. Chánh Văn phòng Chánh Thanh tra Vụ trưởng các Vụ Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Giám đốc Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . BỘ TRƯỞNG Nơi nhận - Như Điều 3 - Văn phòng Chính .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    79    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.