Quyết định số 103/2009/QĐ-TTg

Quyết định số 103/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 103 2009 QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 08 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH SỬAĐĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 149 2005 QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều Quyết định số 149 2005 QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử như sau 1. Khoản 3 Điều 1 được sửa đổi bổ sung như sau 3. Địa điểm thời gian thực hiện thí điểm a Địa điểm thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh Cục Hải quan thành phố Hà Nội Cục Hải quan thành phố Đà Nằng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai Cục Hải quan tỉnh Bình Dương Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi và Cục Hải quan các tỉnh thành phố khác theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính. b Thời gian thực hiện thí điểm đến hết năm 2011. c Cuối quý III năm 2011 Bộ Tài chính báo cáo tổng kết đánh giá việc thí điểm và kiến nghị thực hiện thủ tục hải quan điện tử cho giai đoạn tiếp theo trình Thủ tướng Chính phủ. 2. Điều 2 được sửa đổi bổ sung như sau Điều 2. Nội dung thủ tục hải quan điện tử Thủ tục hải quan điện tử được thực hiện trên cơ sở Luật Hải quan các Luật về thuế các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các Luật về thuế Luật Giao dịch điện tử và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành các điều ước quốc tế có liên quan đến hải quan mà Việt Nam là thành viên. 3. Điều 3 được sửa đổi bổ sung như sau Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.