Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 97 2009 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 08 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY_CHẾ PHỐI HỢP công tác phòng chống các hành VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC thông tin và truyền thông trên ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 12 1989 Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Báo chí ngày 12 6 1999 Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 12 2004 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều Luật Xuất bản ngày 03 6 2008 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 6 2006 Căn cứ Nghị quyết số 15 2008 QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số Tỉnh có liên quan Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 11 2001 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 5 2002 Căn cứ Nghị định số 13 2008 NĐ-CP ngày 04 02 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại công văn số 820 STTTT-Ttra ngày 6 8 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp công tác phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 64 2007 QĐ-UBND ngày 19 6 2007 của UBND thành phố Hà Nội cũ và Quyết định số 1152 QĐ-UBND ngày 05 7 2007 của UBND tỉnh Hà Tây. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Sở Công Thương Công an Thành phố Cục Hải quan Thành phố Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch UBND các quận huyện và thị xã Các tổ chức cá nhân doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 3 - Các Bộ TTTT - Thường trực Thành ủy HĐND TP - Đoàn ĐBQH Thành phố - Chủ tịch UBND .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    280    1    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.