Quyết định 1235/QĐ-BTTTT

Quyết định 1235/QĐ-BTTTT về chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 1235 QĐ-BTTTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 12 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 50 2006 QĐ-BBCVT ngày 01 12 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông nay là Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính Viễn thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm TRUNG TÂM ĐO KIỂM VIỄN THÔNG HTE HTEST Thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG HÀ NỘI đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50 2006 QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định kèm theo Quyết định này. Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành. Điều 3. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 ba năm kể từ ngày ký ban hành. Nơi nhận Như Điều 3 Bộ trưởng để b c Trung tâm Thông tin để đăng website Lưu VT KHcN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ trưởng Nguyễn Thành Hưng PHỤ LỤC danh mục được chỉ định Kèm theo Quyết định số 1235 QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định Trung tâm Đo kiểm Viễn thông HTE HTEST Thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0103019799 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 27 09 2007 sửa đổi lần 1 ngày 26 12 2007. Địa chỉ Số 158 2 phố Hồng Mai quận Hai

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
150    44    2    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.