Thông tư 28/2009/TT-BTTTT

Thông tư 28/2009/TT-BTTTT về quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 28 2009 TT-BTTTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 9 năm 2009 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 239 2006 QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006-2010 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ QUY ĐỊNH Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định việc áp dụng các tiêu chuẩn công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này được áp dụng đối với 1. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet đại lý Internet các doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu đại lý phân phối bán lẻ hệ thống thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin bao gồm cả phần cứng và phần mềm 2. Các cơ quan nhà nước bao gồm các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước để thiết kế và xây dựng trang thông tin điện tử 3. Các đài truyền hình được cấp phép hoạt động tại Việt Nam 4. Các tổ chức cung cấp dịch vụ công dịch vụ hành chính công. Điều 3. Danh mục tiêu chuẩn 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục tiêu chuẩn hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông 2. Các tiêu chuẩn hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông được quy định áp dụng theo hai hình thức bắt buộc áp dụng và khuyến nghị áp dụng. Hình thức áp dụng đối với từng tiêu chuẩn được quy định cụ thể trong Danh mục tiêu chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này 3. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
289    23    1    30-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.